De VerzekeringsHeren

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Algemene Voorwaarden

Afdrukken PDF

Algemene voorwaarden De Verzekeringsheren.
 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Verekeringsheren gevestigd te Heerhugowaard aan de Pannekeetweg 19, 1704PL, hierna te noemen: “De Verzekeringsheren”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de directie van De Verzekeringsheren en alle voor haar werkzame personen.
De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor De Verzekeringsheren werkzaam zijn.
De wederpartij van De Verzekeringsheren is degene aan wie De Verzekeringsheren enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.
 
Artikel 1:
Toepasselijkheid.1.1.     
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Verzekeringsheren gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door De Verzekeringsheren gesloten overeenkomsten waarbij De Verzekeringsheren zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Verzekeringsheren zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2.  afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Verzekeringsheren slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Verzekeringsheren en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3.      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
1.4.      Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.
 
Artikel 2:
Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1.   Offertes en tarieven van De Verzekeringsheren zijn, tenzij daarin u uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
2.2.   Aan De Verzekeringsheren verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot Inspanningsverplichtingen van De Verzekeringsheren, niet tot  resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of hetgeen de partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.3.   Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dan De Verzekeringsheren een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. De Verzekeringsheren is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4.   In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van De Verzekeringsheren, aan De Verzekeringsheren heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) De Verzekeringsheren heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) De Verzekeringsheren wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) De Verzekeringsheren heeft bereikt.
2.5.   Digitale, al dan niet op het internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door De Verzekeringsheren  aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door De Verzekeringsheren gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van De Verzekeringsheren het tegendeel blijkt.
 
Artikel 3:
Inschakeling derden
3.1.  Het is De Verzekeringsheren toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
3.2.   Voor zover De Verzekeringsheren bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen v an accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Verzekeringsheren is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
3.3.   De Verzekeringsheren is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde  derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
 
Artikel 4:
Honorarium en betaling.
4.1.   Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van De Verzekeringsheren wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
4.2.   Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. De Verzekeringsheren is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van De Verzekeringsheren beïnvloeden.
4.3.   Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door De Verzekeringsheren voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich e van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van De Verzekeringsheren , afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
4.4.   Verrekening door de opdrachtgever van de door De Verzekeringsheren gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgeve in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts vtoegestaan voor zover de tegenvordering door De Verzekeringsheren uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.5.   Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan De Verzekeringsheren te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van det buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
4.6.   Door de opdrachtgever gedane betaingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.
4.7.   Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van de Verzekeringsheren aanleiding geeft, is  De Verzekeringsheren bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
 
Artikel 5:
Termijnen
5.1.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door De Verzekeringsheren opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 
Artikel 6:
Medewerking door de opdrachtgever
6.1.   De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie vertrekken aan De Verzekeringsheren die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van De Verzekeringsheren zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is De Verzekeringsheren bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
6.2.   De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan De Verzekeringsheren verschafte informatie.
 
Artikel 7:
Aansprakelijkheid van De Verzekeringsheren.
7.1.   Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van De Verzekeringsheren alsmede van haar directie, haar werknemers en de door De Verzekeringsheren bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Verzekeringsheren wordt uitgekeerd, inclusief het door De Verzekeringsheren te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2.   In het geval de artikel 7.1. bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Verzekeringsheren  in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van De Verzekeringsheren alsmede van haar directie, haar werknemers en de door De Verzekeringsheren bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
7.3.   De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.4.   De Verzekeringsheren is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.5.   De Verzekeringsheren is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Verzekeringsheren gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Verzekeringsheren kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
7.6.   De Verzekeringsheren is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan De Verzekeringsheren verzonden (email)berichten De Verzekeringsheren niet hebben bereikt.
7.7.   De Verzekeringsheren is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van De Verzekeringsheren, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van de Verzekeringsheren niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.8.   Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van de Verzekeringsheren voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
7.9.   De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met De Verzekeringsheren indien De Verzekeringsheren zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgeve te worden nagekomen.
 
Artikel 8:
Overmacht.8.1.  
De Verzekeringsheren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor De Verzekeringsheren redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van De Verzekeringsheren ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2.   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Verzekeringsheren geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitstluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer- of doorvoerverb oden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van De Verzekeringsheren kan worden gevergd.
 
Artikel 9:
Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens.
9.1.   Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redeijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2.   Door de opdrachtgever aan De Verzekeringsheren verstrekte persoonsgegevens zullen door De Verzekeringsheren niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover de Verzekeringsheren op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens  aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
9.3.   Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van De Verzekeringsheren, zal De Verzekeringsheren de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
 
Artikel 10:
Toepasselijk recht en geschillen.
10.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Verzekeringsheren is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2. De Verzekeringsheren is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer  300.013454. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. De Verzekeringsheren conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven binden advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van €25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft De Verzekeringsheren de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
10.3. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 
Artikel 11:
Verval van recht.
11.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens De Verzekeringsheren in verband met door De Verzekeringsheren verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon  zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.